இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Friday, October 30, 2009

Kethwes Kumar.


At 26, Kethwes Kumar is already a veteran asylum seeker. His first bid was in 2003 when he joined a trawler packed with asylum seekers on their way to London. But the boat was intercepted in Egyptian waters and Kethwes was detained in Cairo before being deported.


Two years later he tried again. This time he flew to Malaysia hoping to use it as a stepping stone to Britain. He alleges immigration officials in Kuala Lumpur wrongly confiscated his passport and $3000 worth of traveller's cheques. He was again sent back to Sri Lanka.


The end of the long civil war seems to have made Kethwes even more determined to get away. Like many Sri Lankan Tamils, Kethwes feels unsafe in his homeland.


He says many young Tamil men in his village have been unfairly harassed and arrested by the military. Some locals with overseas citizenship have been detained by the military after arriving back in Sri Lanka on holiday to visit their families, locals claim.


Having failed twice to get to London, he now hopes a trip to Australia will win him asylum. Kethwes has heard agents are planning to send more boats to Australia and he is looking for an opportunity to join one of them. ''When I get the chance I will go.''

The Sydney Morning Herald

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top