இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Friday, October 30, 2009

Perumal Subrumanian.


Dressed in a traditional lunghi and a simple shirt, Perumal Subrumanian looks more like a Sri Lankan peasant than a global voyager. But appearances are deceptive in Andimunai.

One night in 2002 Subrumanian boarded a 12-metre trawler packed with 57 people and endured a month-long passage to Europe. The boat was met by smugglers off the coast of Italy and all those on board were taken ashore.

Subrumanian had his heart set on England. He lay low for a month before catching a series of trains to the north of France. There Subrumanian, a Hindu Tamil, used Sri Lankan contacts to find someone to get him across the English Channel. Months after leaving his fishing village, he was smuggled into Britain jammed in a box with a new motorcycle.

Ten more Sri Lankans were packed on the same truck. "With a bike plus me it was pretty cramped in there," he said. He rented a house with six others in Oxford and found a £3-an-hour job as a kitchen hand in a pub.

He stayed in Britain for five years, sending money home when he could. He applied for asylum but was rejected, and was deported in 2007. After two years back in his home town Subrumanian is ready for another asylum attempt, maybe for Australia. "If I get the chance I'm going."


The Sydney Morning Herald

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top