இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Friday, October 30, 2009

S. Prabhu


S. Prabhu wants out of Sri Lanka. "We Tamils don't have freedom here," he says. "The Sinhalese get all the advantages.


All we get is danger." Prabhu says some young Hindu Tamil men have disappeared without explanation from his town. Locals assume they were detained by the military for suspected involvement with the rebel Tamil Tigers but no one really knows.


"We can never know what is going to happen to us or at what time, this is the main reason all of us want to leave." Prabhu now wants to take a boat to Australia. But it won't be his first attempt at a new life abroad.


In 2002, aged 18, he paid a local smuggler to take them to Europe. The journey was plagued with problems from the start and then mechanical failure left them stranded in the Arabian Sea. The overcrowded trawler ran out of food and water, leaving the 71 people on board facing starvation. "Conditions were very bad," Prabhu says. "We drank sea water for seven days." The wretched passengers were saved by a Saudi Arabian naval vessel.


Prabhu spent a month in a Saudi prison before being sent back to Sri Lanka. Undeterred, Prabhu is waiting for an opportunity to head to Australia. ''It doesn't matter if you get caught, you just try again," he says.

The Sydney Morning Herald

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top