இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Saturday, November 28, 2009

Fourteen political parties in Sri Lanka support General Fonseka, opposition says

Fourteen political parties in the opposition alliance United National Front (UNF) have pledged to work for the retired defence chief General Sarath Fonseka at the forthcoming presidential election, the General Secretary of the United National Party (UNP) Tissa Attanayake said at a media briefing convened by the UNF in Colombo yesterday.


Attanayake said the general assembly of the United National Front convened Friday morning (27) unanimously decided to field General Sarath Fonseka as the Common Candidate.


"We look forward to present a bill to abolish the executive Presidency within a month's time after the victory of Sarath Fonseka. We also expect to pass it within 180 days. If necessary we will also go for a public referendum to abolish the executive Presidency."


The leader of Sri Lanka Freedom Party Mahajana Wing (SLFP-M), MP Mangala Samaraweera speaking at the assembly said the myth that the Marxist party Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) and the UNP cannot come to an agreement has been shattered.


"They thought that the UNP and the JVP will never meet at a common front for a common aim. They also thought that the Tamil vote and support of the Tamil political parties could not be obtained if a person like Sarath Fonseka contests. However all those things have been shattered," he said.


Commenting on the Common Candidate, Nissam Kariyappar said, the supreme committee of Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) reached a common agreement with regard to the Common Candidate.


"The Supreme Committee also requested that Sarath Fonseka possesses a good understanding about the minority parties as the common candidate. Therefore a need has now arisen for our party members to meet him directly and brief him regarding the matter," Kariyappar said.


The party leader and other supreme committee members of the SLMC will visit the Eastern Province and create awareness on the main aim of fielding Sarath Fonseka as the Common candidate and also state their expectations, he added.


"Accordingly our party leader Rauff Hakeem and other members will visit the East. After that they expect to meet the Common Candidate Sarath Fonseka and brief him," he said.

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top