இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Tuesday, October 27, 2009

Are Sri Lankan Tamil politicians continuing the same folly?


(October 26, Colombo - Lanka Polity) Sri Lanka's Tamil speaking political parties Tamil National Alliance (TNA), Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), Democratic People's Liberation Front (DPLF), Ealam People's Revolutionary Liberation Front (EPRLF) - Naba Wing, Democratic Peoples Front and the Tamil United Liberation Front (TULF) are to meet today to work out a common programme to form an alliance to pressure the government for a political solution for the minority communities.


The alliance is still in its infant age. However, the minority alliance seems to miss the Upcountry Tamils mostly looked down on upon by the elite Tamils due to their Indian origin and the low economic situation. Petit objectives of the minority leaders as well as the personality clashes must not interfere in this alliance formation since the broadest the alliance it is the most strong before the increasingly dominating Sinhala rulers..


On the other hand, the minorities need to open their eyes to see beyond their own nationalist narrow scopes to see how many Sinhalese have fought for the rights of the minority communities in this land. In the recent past, almost all Tamils were in the hands of either the LTTE or the Sri Lanka Government that waged war either for a Tamil Ealam or a Sinhala chauvinist Sri Lanka. The only alternate views were with the leftists and the social activists of Sri Lanka that were firm on their anti-war stand and on the basis of respecting the minority rights. The majority of the left is ethnically Sinhala although it is not worth mentioning for the leftists who prefer to consider them as internationalists.


Sinhala polity is not one single unit of ethnic chauvinists. The voice of the ethno-socialists were suppressed by the government in a brutality matched with that released against the Tamil bationalists. However, still these anti-war activists are active in Sri Lanka. For instance, who are campaigning for the release of Tamil journalist J.N. Tissainayagam who was sentenced for 20 years rigorous imprisonment for abetting terrorism, as he was charged by the state. Many of the brilliant leftist thinkers and social activists underwent severe difficulties in their struggle for peace among national polities stubbornly unyielding to the current of Sinhala ethnic supremacy in the state.


Sri Lanka's oppressed minority polities cannot win their rights through sheer minority nationalism. The effort for uniting the Tamil speaking Muslims into the Tamil speaking polity is a very positive move especially in the aftermath of the LTTE's arrogant anti-Muslim policies. In the context of the long term defeat of militant Tamil Ealamism, the best option the minorities can select is fighting for a Lankan nation that integrates the Sinhala, Tamil and Muslim polities in an honorable state framework together with other minorities. A slogan of building a Lankan socialist state can unite oppressed nationalities as well as the oppressed classes and sexes etc. .

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top